Diecézna projektová súťaž – realizácia projektov

Vzhľadom na obmedzenia v súvislosti s druhou vlnou epidémie fond 

PREDLŽUJE TERMÍN REALIZÁCIE PROJEKTOV NAJNESKÔ

DO 31. AUGUSTA 2021

Prosíme riešiteľov projektov, ktorí nemohli zatiaľ zorganizovať plánované aktivity a chceli by ich realizovať v budúcom roku do konca letných prázdnin 2021, aby sa obrátili na administrátora projektov o.z. V.I.A.C. (Veronika Kicková rod. Tarajová grantza@ozviac.sk 0948 849 922) s návrhom nového termínu. 

Prajeme Vám veľa tvorivosti a dobrých nápadov, ako aj v týchto náročných podmienkach nájsť spôsob ako rozvíjať život a vzťahy v našich farských spoločenstvách.

Pre riešiteľov uvádzame odkaz na elektronický formulár pre vyplnenie záverečnej správy.


Vďaka mimoriadnej angažovanosti stoviek ľudí v šesťdesiatich farnostiach našej diecézy sa zrodilo množstvo dobrých nápadov pre dobro farností, pre posilnenie možností tvorivo ohlasovať Ježišovu Dobrú Zvesť, podporiť prácu s deťmi, pomôcť mladým ľuďom lepšie využiť voľný čas, poslúžiť seniorom, osamelým
a núdznym ľuďom, budovať spoločenstvo, prehĺbiť si manželské či rodičovské poslanie a mnoho ďalších spôsobov ako budovať farnosť.

Mnohé z týchto projektov sa budú môcť realizovať aj vďaka 13 064 hlasom, ktorými boli podporené farské projekty a vďaka 3 121 hlasom, ktorými boli podporené diecézne projekty. 

ĎAKUJEME!!!


Podporené projekty

Blahoželáme autorom podporených projektov, ktoré v hlasovaní získali najviac hlasov za farnosť
a teda sa umiestnili na prvom mieste v rámci svojej farnosti.

Blahoželáme rovnako autorom projektov, ktoré sa vďaka väčšiemu počtu hlasov umiestnili na prvých dvadsiatich miestach v rámci diecézneho poradia, napriek tomu, že nezískali prvenstvo vo svojej farnosti.

Tešíme sa, že takmer vo všetkých 60 farnostiach (okrem jednej) bol podporený aspoň jeden z podaných projektov.

Tvorcom projektov tiež prajeme a vyprosujeme veľa síl a vytrvalosti v realizačnej fáze, aby mohla priniesť hojné duchovné ovocie pre dobro vašich farských spoločenstiev. V priebehu mesiaca január vás budeme kontaktovať ohľadom uzatvorenia zmluvy o finančnom príspevku.

Projekty, ktoré nemohli byť podporené

Finančnú podporu na realizáciu sa nepodarilo získať projektom, ktoré nedostali dostatok hlasov vo verejnom hlasovaní, aby sa umiestnili na prvom mieste medzi farskými projektami alebo na jednom
z dvadsiatich miest v rámci diecézneho poradia.

Ďakujeme predkladateľom týchto projektov za ich angažovanosť a tvorivosť a veríme, že sa v budúcnosti nájdu ďalšie zdroje, aby mohli byť podporené čím viaceré dobré nápady, zamerané na podporu obnovy života farského a diecézneho spoločenstva veriacich Žilinskej diecézy.


V priebehu januára pre vás pripravíme podrobnejšiu prezentáciu prvých 18. farských projektov,
ktoré získali  v hlasovaní podporu viac ako 200 hlasov.

Harmonogram