Pastoračný fond Žilinskej Diecézy KROK

bol zriadený Rímskokatolíckou cirkvou, Žilinskou diecézou so sídlom v Žiline, zastúpenou Tomášom Galisom, žilinským biskupom 1. augusta 2019 ako účelové zariadenie cirkvi pre podporu pastoračných aktivít v Žilinskej diecéze.

Fond podporuje predovšetkým  systémové  podujatia a aktivity (budovanie, formácia, rast a udržateľnosť) zamerané na obnovu života  a vzťahov diecézneho spoločenstva a farských spoločenstiev  najmä v týchto oblastiach:

  • predevanjelizačná a evanjelizačná školy, zdravotné, sociálne, výchovné  zariadenia, ústavy, centrá pre deti a rodiny, kreatívne formy evanjelizácie, a pod.
  • katechizačná a formačná formačné pobyty a kurzy  mládeže a dospelých, prednášky, duchovné obnovy pre slúžiacich, príprava snúbencov, sprevádzanie manželov, semináre,  internetové projekty, tematické publikácie, vzdelávacie pobyty, formáciu kňazov a bohoslovcov,  a pod.
  • vytváranie a rozvoj menších kresťanských spoločenstiev ako súčasti farského či diecézneho spoločenstva veriacich stretnutia detí, mládeže, manželov alebo rodín – jednorazové alebo pobytové, športové a kultúrne podujatia, koncerty, festivaly, divadelné predstavenia, spoločná turistika, a pod.
  • vytváranie a rozvoj rôznych foriem služby programy formácie pre jednotlivé služby, príprava programov pre núdznych, formácia mladých, príprava na život v manželstve a sprevádzanie manželov, príprava materiálov pre evanjelizáciu, farskú či školskú katechézu, a pod.
  • podpora živého liturgického slávenia spevácke zbory, práca s miništrantami, kurzy pre lektorov, akolytov, organistov, kostolníkov, stálych diakonov, a pod.
  • práca s verejnosťou – PR aktivity určené širokej verejnosti k pravdivému poznaniu Katolíckej cirkvi a jej učenia, k získavaniu dôvery, dobrého mena, a pod.

Fond svoje poslanie realizuje najmä cez grantové výzvy zamerané na podporu pastoračných projektov, jednorazovým alebo systémovým fundraisingom, budovaním siete prispievateľov a podporovateľov pastoračnej činnosti v diecéze a systematickou komunikáciou s nimi a tiež správou a rozdeľovaním financií rôznym oprávneným subjektom pre pastoračné projekty v diecéze.